Dopravní nehody a ztráty

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. se problematikou ekonomického hodnocení negativních externalit způsobených dopravou zabývá již od roku 1994. Z dlouholetých vlastních a získaných zahraničních poznatků a studií byla zpracována Metodika, která má za cíl poskytnout uživatelům metodický postup pro výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích a objasnit jednotlivé nákladové položky, které do výpočtu vstupují.

Dopravni nehody a ztraty obr

Metodika je určena pro orgány veřejné správy, zejména pro oblast posuzování ekonomické efektivnosti dopravních staveb pozemních komunikací.

Finanční vyjádření výše ztrát z dopravní nehodovosti poskytuje přehled, kolik dopravní nehody stát a společnost stojí. Vyčíslené ztráty (především jednotkové náklady) mohou být dále používány jako jeden ze vstupů do ekonomických analýz, například cost-benefit analýz s cílem zjištění efektivity daného opatření.

Realizací efektivních dopravně-bezpečnostních opatření dojde nejen k úspoře a efektivnímu vynakládání finančních prostředků, ale také ke zvýšení bezpečnosti, snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a naplnění cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Ing. Ondřej Valach
 

Zdroje dat - Politika bezpečnosti dopravy, ekonomické následky nehod

Všeobecný vývoj nehodovosti na pozemních komunikacích

Literatura - Dopravní nehodovost

Rozdělení nehodovosti podle rizika

Dopravní nehodovost - opatření

Nehodové lokality

Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti (IRTAD)

Rozdělení nehodovosti na úsecích a křižovatkách

Hloubková analýza mezinárodního srovnání dopravní nehodovosti v ČR

Ztráty na produkci