Dopravní nehody a ztráty

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. se problematikou ekonomického hodnocení negativních externalit způsobených dopravou zabývá již od roku 1994. Z dlouholetých vlastních a získaných zahraničních poznatků a studií byla zpracována Metodika, která má za cíl poskytnout uživatelům metodický postup pro výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích a objasnit jednotlivé nákladové položky, které do výpočtu vstupují.

Dopravni nehody a ztraty obr

Metodika je určena pro orgány veřejné správy, zejména pro oblast posuzování ekonomické efektivnosti dopravních staveb pozemních komunikací.

Finanční vyjádření výše ztrát z dopravní nehodovosti poskytuje přehled, kolik dopravní nehody stát a společnost stojí. Vyčíslené ztráty (především jednotkové náklady) mohou být dále používány jako jeden ze vstupů do ekonomických analýz, například cost-benefit analýz s cílem zjištění efektivity daného opatření.

Realizací efektivních dopravně-bezpečnostních opatření dojde nejen k úspoře a efektivnímu vynakládání finančních prostředků, ale také ke zvýšení bezpečnosti, snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a naplnění cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Ing. Ondřej Valach
 

Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2012

Jak lze měřit bezpečnost? (1. část)

Cena lidského života je 18,5 miliónu korun

Dopravní nehody stály českou ekonomiku 52,7 mld. Kč

Škody při dopravních nehodách na silnicích ČR dosahují 1,5 % hrubého domácího produktu

Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010

Nástroj hodnocení bezpečnosti silničního provozu na základě údajů o nehodovosti

Zdroje dat - Politika bezpečnosti dopravy, ekonomické následky nehod

Všeobecný vývoj nehodovosti na pozemních komunikacích

Členění ukazatelů nehodovosti podle jednotlivých charakteristik